Kosár tartalma
Elérted az ingyenes kiszállítási értékhatárt! 0 Ft az ingyenes kiszállításig!

Adatvédelem

ADATVÉDELEM

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

 

1. Az Adatkezelő és adatfeldolgozással megbízott partnereinek megnevezése

Adatkezelő megnevezése:                          Trii Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő rövidített elnevezés:                 Trii Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                    01-09-186194

Adatkezelő székhelye:                                1095 Budapest, Soroksári út 8-10.

Adatkezelő e-elérhetősége:                         info@tdstore.net

Adatkezelő képviselője:                               Biró Gyula ügyvezető

 

Adatvédelmi tisztviselő:                               Renyhárt Tamás

E-mail cím:                                                   info@tdstore.net

Telefonszám:                                                +3614111333

 

 

Adatfeldolgozással megbízott partner megnevezése: Nitro Communications Kft.

Adatfeldolgozással megbízott partner cégjegyzékszáma: 01-09-944706

Adatfeldolgozással megbízott partner székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C épület 4. emelet

 

Adatfeldolgozással megbízott partner megnevezése: User.com Sp. z o.o., ul. 

Adatfeldolgozással megbízott partner cégjegyzékszáma: NIP: 5272791969, REGON: 366211058

Adatfeldolgozással megbízott partner székhelye: Grzybowska ul. 87, 00-844 Warsaw,

 

A Trii Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) részéről tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

A Társaság jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság és az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatóval a Társaság és az általa megbízott adatfeldolgozó biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

A tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 1.-től visszavonásig tart.

 

2. Az adatkezelések szabályai

 

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

 

A Társaság és az általa megbízott adatfeldolgozó személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaság és az általa megbízott adatfeldolgozó az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.

A Társaság és az általa megbízott adatfeldolgozó személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

 

A Társaság és az általa megbízott adatfeldolgozó az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

 

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
 7. ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

 

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

 

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

 

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

 

Az adatkezelés helye:

1095 Budapest, Soroksári út 8-10.

 

4.1. SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

A Társaság szolgáltatási tevékenysége sporteszközök kis- és nagykereskedelme, valamint webshop szolgáltatás.

A Társaság szolgáltatási tevékenységei során az adatokat egy digitális platformon rögzíti, melyet megbízás alapján egy külső szolgáltató, adatfeldolgozó üzemeltet.

 

adatkezelés célja: kis- és nagykereskedelemmel kapcsolatos tevékenység biztosítása

kezelt adatok köre: név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, továbbá a termékinformáció, üzlet neve, fogyasztó adatai, vételár, db szám, vásárlás dátuma hitelkártyával történő fizetés esetén a kártya típusa, száma, érvényesség dátuma, kártyatulajdonos neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a fogyasztóvédelmi törvény szerint 5 év

adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

 

Szolgáltatási tevékenységéből adódóan adatbázis kezelés tekintetében egyrészt elektronikus: számlázó program, GLS csomagküldési online program (csomagküldés esetén), webshop, e-mail, másrészt papíralapú adatbázist kezel, melyről jegyzőkönyv is készül. Itt a fogyasztói kifogásról, törzsvásárlói regisztráció-kártyaigénylés információit tartalmazza.

 

Az adatokat 3 példányban nyomtatják ki előírás szerint. Ezt jegyzőkönyv szerint tárolják, amely egyedi jegyzőkönyvszámmal van ellátva, a gyártó által meghatározott garanciát figyelembevéve. A garanciális tevékenységet a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározottak szerint követik.

Digitális jegyzőkönyvet is készítenek, amely szintén minden esetben rögzítésre kerül.

 

Ennek alapján, azokért a termékekért, amelyeket értékesít a Társaság garanciát vállal. Ahhoz, hogy a garanciát érvényesítsék regisztrálni kell a terméket, valamint a vásárlást egy online felületen, jegyzőkönyv formájában. A jegyzőkönyv felvétele minden esetben abban a boltban történik, ahol a vásárlás történt és mindig az eladó rögzíti. Amennyiben a garancia ideje alatt meghibásodik, a termék a hiba bejelentés is itt történik.

 

adatkezelés célja: kis- és nagykereskedelemmel kapcsolatos tevékenység biztosítása személyes ügyfélkapcsolaton keresztül

kezelt adatok köre: név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, továbbá a termékinformáció, üzlet neve, fogyasztó adatai, vételár, db szám, vásárlás dátuma hitelkártyával történő fizetés esetén a kártya típusa, száma, érvényesség dátuma, kártyatulajdonos neve, üzlet neve, címe, termék neve, ára, darabszám, vásárlás dátuma, garancia ideje alatti meghibásodás esetén: hiba bejelentés dátuma, hiba leírása, a fogyasztó milyen jogot akar érvényesíteni, a hibáról kép (amennyiben lehetséges), a számla scanelt változata.

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a fogyasztóvédelmi törvény szerint 5 év

adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

 

A Társaság személyes ügyfélkapcsolatot is biztosít vásárlóinak, ügyfeleinek.

 

Az üzletben történő személyes szolgáltatás részeként, törzsvásárlói regisztrációval, kártyaigénylési lehetőség is választható. Ebben az esetben a Társaság az alábbi adatokat kéri: név, lakcím, elérhetőség, a törzsvásárlói kártya típusa, száma.

 

A fentiekre tekintettel a Társaság a kiskereskedelmi partnerek részére a 1095 Budapest, Soroksári út 8-10 .sz. alatt, - mely egyben üzlethelység és telephely is – itt üzemelteti az ügyfélszolgálatot továbbá az esetleges panaszkezelésre is itt kerül sor.

 

 

4.2. HÁTRALÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

A Társaságnál felmerülő hátralékok kezelését saját alkalmazott végzi. A hátralékkal rendelkező érintettek részére fizetési felszólítást küld a Társaság. Amennyiben a fizetési felszólítások ellenére sem egyenlíti ki a hátralékot az érintett, úgy a követelést a Társaság egyedi megbízásokkal átadja egy külsös követeléskezelő cégnek.

Az adatok továbbítása elektronikus úton történik.

 

adatkezelés célja: a hátralékkal rendelkező érintettek adatkezelése hátralékkezelés céljából

kezelt adatok köre: hátralékkal rendelkező név, cégnév, összeg, kapcsolattartó elérhetősége, számla sorszáma.

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos társasági érdek érvényesítése

adattárolás határideje: a hátralék kiegyenlítése vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények elévülése (5 év)

adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

 

4.3.PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

A Társaság a partnerek és vásárlók részére a 1095 Budapest, Soroksári út 8-10. sz. alatt ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az előforduló észrevétel, reklamáció esetén, valamint a panaszok kezelésére ezen a címen, személyesen kerül sor minden esetben.

 

A vásárlók könyve egy sorszámozott számú szigorú bizonylat.

 

A Társaság panasz vagy reklamáció esetén, ügyintézés során és alkalmával jegyzőkönyvet vesz fel a vásárló által bejelentett kifogásról.

 

A vásárlók részéről a bejelentés elektronikus úton e-mail-en vagy telefonon is történhet, de ügyintézése személyes jelenlétet igényel. A vásárlóval folytatott telefonon történt beszélgetésekről hangfelvétel nem készül és nem tárolnak felvett hanganyagot.

 

A Társaság panaszkezelés során személyes adatot is kezel.

 

Szóbeli panaszt a Társaság azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyv készül, melynek egy másolati példánya átadásra kerül az ügyfélnek.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

 1. a vásárló neve;
 2. a vásárló lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. a vásárló panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy a vásárló panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;
 5. a vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 6. a jegyzőkönyvet felvevő személy és a vásárló aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
 7. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

 

adatkezelés célja: a vásárlói panasz felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés intézése

kezelt adatok köre: vásárló neve, vásárló lakcíme/székhelye, levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja, panasszal érintett termék, panasz leírása, oka, panaszos igénye, a panasz alátámasztásához szükséges, a vásárló birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Társaságnál nem áll rendelkezésre, a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6)-(7) bekezdése

adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmitörvény 17/A. § (7)]

adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szabályai az irányadóak.